ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา(สอบตรง) ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(รับวุฒิ ปวช./ปวส.)ติดต่อสอบถาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบตรง(ปวช./ปวส.)

 
 
 
 
 
1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562

สมัครทางเว็บไซต์

สมัครทางเว็บไซต์ www.admission.rmutt.ac.th และชำระเงิน

 
 
 
 
 
7 มี.ค. 2562 - 7 มี.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตรวจสอบรหัสประจำตัวสอบ/สถานที่สอบ เว็บไซต์ www.admission.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th

 
 
 
 
 
16 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.

 
 
 
 
 
30 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เว็บไซต์ www.admission.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th

 
 
 
 
 
6 เม.ย. 2562 - 6 เม.ย. 2562

สอบสัมภาษณ์

เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.

 
 
 
 
 
11 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เว็บไซต์ www.admission.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th

 
 
 
 
 
22 เม.ย. 2562 - 6 พ.ค. 2562

บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน

บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน
ผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ไปชำระเงินสดที่ธนาคารหรือบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่ระบุไว้บนใบแจ้งยอดชำระเงิน ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระเงินฯ แล้วต้องอัพโหลดเอกสารเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หรือแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

 
 
 
 
 
24 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562