ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา(สอบตรง) ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(รับวุฒิ ปวช./ปวส.)


ติดต่อสอบถาม


เปิดรับสมัครเฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่เต็มตามแผนรับ
2 พฤษภาคม 2562 - 19 พฤษภาคม 2562