# รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ภาค คณะ วุฒิที่เปิดรับ รายละเอียด จำนวนรับ สมัคร
1 19105000039 การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. ภาคปกติ บริหารธุรกิจ ปวช. *รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป*
ปวช. บริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา

*รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น*
ปวช. บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา /หรือเทียบเท่า
20 สมัคร
2 19105000037 การจัดการ-การจัดการทั่วไป บธ.บ. ภาคปกติ บริหารธุรกิจ ปวช. *รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป*
ปวช. บริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา

*รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น*
ปวช. บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา /หรือเทียบเท่า
20 สมัคร
3 19101000002 การจัดการการโรงแรม ศศ.บ. ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 40 สมัคร
4 19101000003 การจัดการการโรงแรม ศศ.บ. ภาคพิเศษ ศิลปศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 30 สมัคร
5 19105000035 การตลาด บธ.บ. ภาคปกติ บริหารธุรกิจ ปวช. ปวช. บริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
20 สมัคร
6 19105000036 การตลาด บธ.บ. ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจ ปวช. ปวช. บริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
10 สมัคร
7 19101000001 การท่องเที่ยว ศศ.บ. ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 40 สมัคร
8 19103000018 การผลิตพืช วท.บ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร ปวช. รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ปวช. สาขาเกษตรกรรม

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ปวช. สาขาเกษตรกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5 สมัคร
9 19106000050 การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คศ.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 5 สมัคร
10 19105000040 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. ภาคปกติ บริหารธุรกิจ ปวช. *รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป*
ปวช. บริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา

*รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น*
ปวช. บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา /หรือเทียบเท่า
30 สมัคร
11 19102000017 คอมพิวเตอร์ศึกษา ศษ.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช. ปวช. ประเภทสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 สมัคร
12 19107000054 จิตรกรรม ศล.บ. ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 10 สมัคร
13 19107000065 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ศษ.บ. ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 5 สมัคร
14 19107000064 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ศษ.บ. ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 5 สมัคร
15 19107000061 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ศล.บ. ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 30 สมัคร
16 19107000063 นาฏศิลปไทยศึกษา ศษ.บ. ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 10 สมัคร
17 19105000044 บัญชีบัณฑิต บช.บ. ภาคปกติ บริหารธุรกิจ ปวช. ปวช. บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
20 สมัคร
18 19107000055 ประติมากรรม ศล.บ. ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 10 สมัคร
19 19103000020 ประมง วท.บ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร ปวช. ปวช. สาขาเกษตรกรรม หรือสาขาก่อสร้าง 2 สมัคร
20 19109000077 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการประจำหลักสูตร 5 สมัคร
21 19103000022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร ปวช. รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ปวช. สาขาเทคโนโลยีอาหาร

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ปวช. สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5 สมัคร
22 19102000011 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค.อ.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช. ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า หรือให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
7 สมัคร
23 19104000103 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทียบเท่า
10 สมัคร
24 19104000029 วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 5 สมัคร
25 19104000107 วิศวกรรมผลิตสิ่งทอ 4 สาขาวิชา วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
4 สาขาวิชา ประกอบด้วย
- วิศวกรรมสิ่งทอ
- วิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
- เทคโนโลยีพอลิเมอร์และเส้นใย
- วิศวกรรมนวัตกรรมสีสิ่งทอ
20 สมัคร
26 19104000027 วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 10 สมัคร
27 19104000030 วิศวกรรมอาหาร วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 5 สมัคร
28 19102000010 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ค.อ.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช. รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องหรือเที่ยบเท่า

7 สมัคร
29 19104000085 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 5 สมัคร
30 19104000025 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
หรือเทียบเท่า
5 สมัคร
31 19104000143 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมโทรคมนาคม วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
หรือเทียบเท่า
10 สมัคร
32 19104000144 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
หรือเทียบเท่า
10 สมัคร
33 19102000009 วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช. ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาเทคนิคการผลิตสาขาช่างกลโรงงาน
สาขาช่างเชื่อม สาขาช่างเขียนแบบ
หรือเทียบเท่าหรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
15 สมัคร
34 19104000096 วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
หรือเทียบเท่า
5 สมัคร
35 19104000097 วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
หรือเทียบเท่า
5 สมัคร
36 19102000008 วิศวกรรมเครื่องกล ค.อ.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช. ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
7 สมัคร
37 19104000094 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างยนต์ หรือเทียบเท่า 5 สมัคร
38 19104000028 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 5 สมัคร
39 19102000012 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วศ.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช. ปวช. สาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ หรือ
เทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
7 สมัคร
40 19102000006 วิศวกรรมโยธา ค.อ.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช. ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
7 สมัคร
41 19104000091 วิศวกรรมโยธา วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช.ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ช่างสำรวจ หรือเทียบเท่า
10 สมัคร
42 19102000007 วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช. ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
7 สมัคร
43 19104000092 วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทียบเท่า
5 สมัคร
44 19106000117 ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ คศ.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 2 สมัคร
45 19107000056 ศิลปะภาพพิมพ์ ศล.บ. ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 10 สมัคร
46 19107000057 ศิลปะไทย ศล.บ. ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 10 สมัคร
47 19103000019 สัตวศาสตร์ วท.บ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร ปวช. ปวช. สาขาเกษตรกรรม 5 สมัคร
48 19107000058 ออกแบบนิเทศศิลป์ ศล.บ. ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 10 สมัคร
49 19107000059 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศล.บ. ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 10 สมัคร
50 19107000060 ออกแบบภายใน ศล.บ. ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 10 สมัคร
51 19106000051 อาหารและโภชนาการ คศ.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 5 สมัคร
52 19101000084 อุตสาหกรรมการบริการและการบิน ศศ.บ. ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 10 สมัคร
53 19108000066 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ทล.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปวช. รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ปวช. ทุกสาขาวิชา


รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ปวช. ทุกสาขาวิชา
5 สมัคร
54 19108000070 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ทล.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปวช. รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ปวช. ทุกสาขาวิชา


รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ปวช. ทุกสาขาวิชา
5 สมัคร
55 19108000071 เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทล.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปวช. รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ปวช. ทุกสาขาวิชา


รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ปวช. ทุกสาขาวิชา
5 สมัคร
56 19108000067 เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ทล.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปวช. รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ปวช. ทุกสาขาวิชา


รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ปวช. ทุกสาขาวิชา
10 สมัคร
57 19103000021 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ วท.บ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร ปวช. ปวช. สาขาเกษตรกรรม หรือสาขาก่อสร้าง 5 สมัคร
58 19108000068 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ทล.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 5 สมัคร
59 19109000076 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการประจำหลักสูตร 10 สมัคร
60 19102000015 เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ศษ.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 20 สมัคร
61 19108000069 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ทล.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปวช. ปวช. ทุกสาขาวิชา 5 สมัคร
62 19102000013 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศษ.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช. รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ปวช. ทุกสาขาวิชา

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ปวช. ทุกสาขาวิชา
15 สมัคร
63 19105000112 การจัดการ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรเทียบโอน) บธ.บ. ภาคปกติ บริหารธุรกิจ ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
25 สมัคร
64 19105000111 การจัดการ – การจัดการทั่วไป (หลักสูตรเทียบโอน) บธ.บ. ภาคปกติ บริหารธุรกิจ ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
25 สมัคร
65 19101000086 การจัดการการโรงแรม (หลักสูตรเทียบโอน) ศศ.บ. ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 30 สมัคร
66 19105000110 การตลาด (หลักสูตรเทียบโอน) บธ.บ. ภาคปกติ บริหารธุรกิจ ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
45 สมัคร
67 19106000115 การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรเทียบโอน) คศ.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ออกแบบแฟชั่น
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ปวส. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5 สมัคร
68 19105000113 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรเทียบโอน) บธ.บ. ภาคปกติ บริหารธุรกิจ ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
35 สมัคร
69 19105000114 บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน) บช.บ. ภาคปกติ บริหารธุรกิจ ปวส. ปวส. การบัญชี 50 สมัคร
70 19104000104 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสาขางานที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์
25 สมัคร
71 19104000128 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสาขางานที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์
35 สมัคร
72 19104000108 วิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง) วศ.บ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์
ช่างจักรกลหนักและสาขางานที่เกี่ยวข้อง (สำหรับช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร
ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ ช่างเมคคาทรอนิกส์
จะต้องมีพื้นความรู้ในคุณวุฒิ ปวช.
ช่างยนต์)
25 สมัคร
73 19104000105 วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี-ปิโตรเคมี เทคโนโลยีการยางและสาขางานที่เกี่ยวข้อง
35 สมัคร
74 19104000101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม ช่างเมคคา
ทรอนิกส์ (ปวช.อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า)
25 สมัคร
75 19104000102 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - วิศวกรรมโทรคมนาคม วศ.บ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และสาขางานที่เกี่ยวข้อง
25 สมัคร
76 19104000127 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - วิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และสาขางานที่เกี่ยวข้อง
35 สมัคร
77 19104000099 วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างแม่พิมพ์ และสาขางานที่เกี่ยวข้อง 25 สมัคร
78 19104000098 วิศวกรรมอุตสาหการ–วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างแม่พิมพ์ และสาขางานที่เกี่ยวข้อง 25 สมัคร
79 19104000126 วิศวกรรมอุตสาหการ–วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างแม่พิมพ์ และสาขางานที่เกี่ยวข้อง 35 สมัคร
80 19104000125 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง(หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ. ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์
ช่างจักรกลหนักและสาขางานที่เกี่ยวข้อง (สำหรับช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร
ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ ช่างเมคคาทรอนิกส์ จะต้อง
มีพื้นความรู้ในคุณวุฒิ ปวช. ช่างยนต์)
35 สมัคร
81 19104000095 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์
ช่างจักรกลหนักและสาขางานที่เกี่ยวข้อง (สำหรับช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร
ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ ช่างเมคคาทรอนิกส์ จะต้อง
มีพื้นความรู้ในคุณวุฒิ ปวช. ช่างยนต์)
25 สมัคร
82 19104000124 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์
ช่างจักรกลหนักและสาขางานที่เกี่ยวข้อง (สำหรับช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร
ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ ช่างเมคคาทรอนิกส์ จะต้อง
มีพื้นความรู้ในคุณวุฒิ ปวช. ช่างยนต์)
35 สมัคร
83 19102000087 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส. ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น ช่างก่อสร้าง) 10 สมัคร
84 19104000109 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธาหรือเทียบเท่า 35 สมัคร
85 19104000122 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธาหรือเทียบเท่า 35 สมัคร
86 19104000093 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างติดตั้งไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ (พื้นฐาน ปวช.ช่างไฟฟ้า) และสาขางาน
ที่เกี่ยวข้อง
50 สมัคร
87 19104000123 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรเทียบโอน) วศ.บ ภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างติดตั้งไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ (พื้นฐาน ปวช.ช่างไฟฟ้า) และสาขางาน
ที่เกี่ยวข้อง
35 สมัคร
88 19106000118 ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) คศ.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ปวส. บริหารงานคหกรรมศาสตร์
ปวส. คหกรรมศาสตร์สนเทศ
ปวส. อุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ์
5 สมัคร
89 19106000116 อาหารและโภชนาการ (หลักสูตรเทียบโอน) คศ.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปวส. ปวส. อาหารและโภชนาการ
ปวส. อุตสาหกรรมงานอาหาร
ปวส. ธุรกิจอาหาร
หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
20 สมัคร
90 19102000088 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่อง) อส.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส. ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอูตสาหกรรม(ยกเว้น ช่างก่อสร้าง) 10 สมัคร
91 19102000089 เทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) อส.บ. ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส. ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างแม่พิมพ์ การจัดการอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องมือกล ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 15 สมัคร
92 19102000090 เทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) อส.บ. ภาคพิเศษ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส. ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างแม่พิมพ์ การจัดการอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องมือกล ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 15 สมัคร
93 19108000120 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรเทียบโอน) ทล.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปวส. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา
15 สมัคร
94 19108000119 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรเทียบโอน) ทล.บ. ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปวส. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา
15 สมัคร
รวม 1,518
Copyright ARIT@RMUTT Template by Medialoot