ปิดรับสมัคร

สอบตรง ปวช./ปวส./กศน.

2 พฤษภาคม 2562 ถึง 19 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ /สอบปฏิบัติ หรือทดสอบทักษะความถนัดทางวิชาชีพ
1. กลุ่มผู้สมัครที่มีวุฒิ ปวช. /ปวส. /กศน.
(ผู้สมัครต้องมีแผนการเรียนตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 และสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2562
2. กลุ่มรับกลับเข้าศึกษา (ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่พ้นสภาพจากการเป็น นักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561)
300.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
Copyright ARIT@RMUTT